Vedtægter

1

Klubbens navn er Bremdal Idræts Klub, som kan forkortes til Bremdal IK eller BIK. Klubben er hjemmehørende i Struer Kommune.

2

Klubbens formål er at udvikle fællesskabet på tværs af alle aldersgrupper, gennem sportslige og andre kulturelle aktiviteter.

3

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, som er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

Afsnit b:
Mellem generalforsamlingerne ledes klubben af en bestyrelse bestående af et forretningsudvalg bestående af minimum en formand, sekretær, kasserer samt formanden for hvert af de på en generalforsamling til enhver tid nedsatte udvalg.

Klubben kan være tilsluttet de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under klubbens formål og bestemmelser. Optagelse i klubben sker ved henvendelse til et udvalgsmedlem. Udmeldelse sker ved henvendelse til udvalgets kasserer.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder klubben eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling.

Blandt udvalgsformændene kan vælges en næstformand, som samtidigt er suppleant for forretningsudvalget.

Bestyrelsen kan til enhver tid besætte ledige pladser i bestyrelse og udvalg. Sådanne indtrådte skal dog godkendes på første derpå følgende generalforsamling.

Bestyrelsen vælger 1 repræsentant til Bremdal Idrætsklub´s Forældreforening.

Afsnit c:
Udvalgene konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Udvalgene kan på medlemsmøder vælge spilleudvalg m.v. samt nedsætte de for arbejdet nødvendige udvalg.

Udvalgene er pligtige til at føre protokol over arbejdet i udvalgene, samt forelægge budget og regnskab til godkendelse i bestyrelsen i.h.t. dennes bestemmelser.

I øvrigt er udvalgene frit stillet med hensyn til ansættelse af instruktører, trænere og ledere.

Udvalgsformændene er pligtige til på bestyrelsesmøderne at give grundig orientering om arbejdet i de respektive udvalg.

4

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. december. Indvarsling sker ved annoncering i den lokale dags- eller ugepresse mindst 10  dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

5

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1.      Valg af dirigent

2.      Beretninger

3.      Regnskab

4.      Indkomne forslag

5.      Valg af formand og udvalgsmedlemmer

6.      Valg af revisor og -suppleant

7.      Eventuelt

6

Alle beslutninger på generalforsamlingen tages ved relativ stemmeflerhed.
Ændringer af vedtægterne kræver dog, at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

Alle valg og afstemninger skal ske skriftligt, hvis mindst 2 stemmeberettigede forlanger dette.

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 14 år.
Forældre kan stemme for medlemmer under 14 år, dog kun med en stemme pr. fremmødte.

Alle vælges for en 2-årig periode, suppleanter dog kun for en 1-årig periode.

Endvidere vælges det af bestyrelsen fastsatte antal medlemmer til de nedsatte udvalg for tiden:

Fodboldudvalget 5 
Badmintonudvalget 4  
Løbeudvalget 5 
Gymnastikudvalget 4  
Pétanqueudvalget 5

samt det nødvendige antal suppleanter hertil.

Pétanqueudvalget arbejder til fremme af pétanque i Danmark.

Herudover vælges 2 revisorer, hvoraf på skift 1 afgår hvert år, samt en revisorsuppleant.

7

Regnskabet går fra 1. oktober til 30. september.

Indtægter og opsamlede midler skal benyttes til gavn for medlemmerne, eller andre almennyttige formål.

8

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer stiller skriftligt motiveret krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.

9

Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor. Mulige aktiver skal da hensættes til senere etablering af tilsvarende aktiviteter eller andet almennyttig formål i området, efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 3. februar 2008.

 Søren Jensen
 dirigent

 

Bestyrelsen

Formand: Ole Tanderup
Næstformand: Mads Wolthers
Kasser: Keld Olesen

Refusions- og befordrings – blanket

Hent og udfyld blanketterne herunder.

REFUSIONSBLANKET

BREFORDRINGSBLANKET

Bliv en del af BIK

Bliv en del af sporten og fællesskabet! I Bremdal Idrætsklub brænder vi for foreningslivet - her står vi sammen om sporten. Vi udbyder en bred vifte af sportsgrene, så der er helt sikkert et fællesskab der passer til dig og dine ønsker. 

Vi gælder os til at dyrke sport med dig.